โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

... โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ...

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม พ.ศ.2523  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อแรกตั้งสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนนักเรียนแบบสหศึกษา รับนักเรียนทั้งชายและหญิงมีเนื้อที่ 73 ไร่  2 งาน สถานที่ตั้งเลขที่ 170หมู่ ถนนศรีสะเกษ–อุบล ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
      
    ชื่อโรงเรียน ไกรภักดีวิทยาคม ตั้งชื่อตามนามของเจ้าเมืองซึ่งปกครองจังหวัดศรีสะเกษคนแรกคือ พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน  จึงเป็นที่มาของชื่อ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เมื่อเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2523  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โดยมีครู 6 คน  นักเรียน 80 คน และนักการภารโรง 1 คน  ได้ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียน หนองตะมะเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน


ต่อมาในปีการศึกษา 2523 ภาคเรียนที่ จึงสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรก และทำการเรียนการสอนในพื้นที่โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น