โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

... โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ...

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

แนะนำตัว
นางสาวดลฤดี  วงศ์ษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1

เลขที่ 22

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น